Օրենսդրական ակտեր

 

ՀՀ Սահմանադրություն

http://parliament.am/parliament.php?id=constitution

 

ՀՀ Մաքսային օրենսգիրք

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1208&lang=arm

 

ՀՀ օրենքը հարկերի մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1837&lang=arm

 

ՀՀ օրենքը Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2705&lang=arm

 

ՀՀ օրենքը շահութահարկի մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1839&lang=arm

 

ՀՀ օրենքը շրջանառության հարկի մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=4689&lang=arm

 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1392&lang=arm

 

Տեղեկատվության ազատության մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1390&lang=arm

 

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1556&lang=arm

 

Աշխատանքային օրենսգիրք

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2131&lang=arm

 

Ապրանքային նշանների մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=3814&lang=arm

 

Ավելացված արժեքի հարկի մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1607&lang=arm

 

Գյուտերի, օգտակար մոդելների եւ արդյունաբերական նմուշների մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=3324&lang=arm

 

Գնումների մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=3985&lang=arm

 

Եկամտային հարկի մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=4056&lang=arm

 

Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաեւ երկակի նշանակության տեղեկատվության եւ մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման նկատմամբ հսկողության մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=3789&lang=arm

 

Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2385&lang=arm

 

Էլեկտրոնային փաստաթղթի եւ էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2252&lang=arm

 

Ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2624&lang=arm

 

Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1281&lang=arm

 

Իրավական ակտերի մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1280&lang=arm

 

Լիցենզավորման մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1719&lang=arm