Բանկային և ֆինանսական համակարգ

 

Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2140&lang=arm

 

Բանկերի և բանկային գործունեության մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1681&lang=arm

 

Վճարահաշվարկային համակարգի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2144&lang=arm